| امروز پنجشنبه 9 آدر 1402

هیئت رئیسه های گروه ها

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان

گروه چهار : امور مالی
علی یوسفی
بیشتر

حاجی محمد صحتی
بیشتر

علیرضا شعرباف
بیشتر

گروه شش : راه ساختمان و نقشه برداری
حمیدرضا قمصری
بیشتر

مریم شاکرسرای
بیشتر

علی اکبر شاهینی
بیشتر

سحاب بیدگلی کاشانی
بیشتر

حمیدرضا کریم زاده
بیشتر

گروه هفت : صنعت و فن
سید علی مردمومن
بیشتر

امیرهوشنگ بخارائیان
بیشتر

عبدالرضا جعفر زاده
بیشتر

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است